SaveSouls Mental Health Relief

SMHR ede sipèvivans ayisyen nan nivo mondial atravè sipò tèrapi pale kreyòl, atelye olistik, ak kounye a ofri sipò pou pèsanèl nan abri ki sèvi popilasyon imigran ayisyen an.

Atelye SVC

Self, Vision & Community Workshop

Yon seri twa sesyon ki konsantre sou esplorasyon idantite ak gerizon (tèt), vizyone yon lavni pi klere (vizyon), kolabore sou devlopman karyè (kominote)..

Exploring one’s identity before and after trauma, envisioning a desired future, and creating a healing plan.

Participants are guided through group exercises with coping skills and resources to manage their health and mental health.

The Vision section focuses on dreams, aspirations, and navigating migration changes.

Participants work in groups to create career development plans, led by facilitators.

The Community section promotes integration and social mobility. Participants examine their roles, address barriers, and share resources.

The workshop emphasizes healing and personal accountability.

Therapy Sponsorship

Terapi Pou Imigran

We offer $100 sponsorship for initial therapy copay, aiming to support migrants in getting therapy.

  • Copay Sponsorship
  • Free Resources

Aplikasyon Èd Parennaj

Edit Content
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Nou felisite w pou desizyon enpòtan sa w ap pran pou chimen gerizon w.

Pou ankouraje w nan vwayaj sa a, Savesouls ap ba w yon èd de 20 jiska 80 % pou w vizite yon pwofesyonèl sante mantal. Kantite a ap depann de moun lan, mwayen li ak bezwen li.

Vizite anyè nou an pou w chwazi terapis ou ta renmen travay ave l la, epi pran enfòmasyon sou li, paske n ap bezwen enfòmasyon sa yo yon fwa w kalifye pou èd la.
 
Etap 1: Ranpli fòm sa.

Etap 2: Yon manm ekip Savesouls la pral kontakte w nan yon semèn.

Etap 3: Reponn imel Savesouls ak founisè w chwazi a ak dat randevou w la.

Etap 4: Savesouls ap kontakte founisè w la pou konfime randevou ak pwosesis metòd pèman.

Etap 5: Savesouls ap voye yon nimewo kòd ba ou, pou w bay founisè w la pou peye nan jou vizit ou a.

Non
Seleksyone kategori laj ou
Ou te deja nan terapi?
Ki pi wo nivo edikasyon ou genyen?
Ki travay w ap fè pou kounye a?
Ki eta sivil ou?
Ki kantite lajan ki antre lakay ou chak ane?
You Can Help

Sipò Pou Abri

Sign up to volunteer at shelters providing essential support and resources to those in need. Your time and compassion can provide comfort and assistance during a critical time of transition.

Together, we can create a welcoming environment and offer a helping hand to those in search of safety and stability.