Category: Sikoloji An Kreyòl

Aug 15
Mit Sou Sante Mantal Nan Mitan karayibeyen Yo

Eske jan yo renmen di moun nan karayib yo sanble nan anpil aspè a se vre? Si nou ta…

Aug 15
Lavi Sikososyal ak Familyal Timoun Soud

Depi plizyè deseni, yo te  toujou ap kesyone sou sa ki gen awè ak pwoblèm tande…

Aug 15
TOUT MOUN KA SOUFRI YON TWOUB MANTAL

Daprè Òganizasyon Mondyal Lasante, maladi se yon chanjman oubyen yon eka ki genyen nan…

Aug 15
Tès Preferans Pwofesyonèl Kuder : Echèl Kuder nan Preferans Vokasyonèl, li sèvi pou chwazi pwofesyon

Gen yon moman nan lavi chak moun gen yon kote yo gen pou deside kisa yo vle dedye yo…

Aug 15
Bloke Mantalman

An nou pale de bloke mantalman Daprè eksperyans mwen epi sa mwen tande nan moman m…

Aug 15
FÈ ABITID OU TOUNEN YON FÒS POU REYISIT OU

Yon lane fèk tanmen, yon deseni tou nèf. Ou ta renmen  gen yon pi bèl vi e gen pi…

Aug 15
MIT LAKAY AYISYEN

Kisa yon mit ye? Mit se yon ti listwa depi ou piti ou leve ou jwenn y ap rakonte.…

Aug 15
ATANSYON W AP TOUFE M

Nan jou sa yo mwen aprann ke se pa tout bagay ki renmen pou w ba yo atansyon, yo pa…

Aug 15
KÒMAN POU W AJI ANFAS DEZOBEYISANS TIMOUN PITI

Timoun ki dezobeyisan yo gen yon tanperaman nou konn di ki fò, yo chèche konfwontman,…